YEREL YÖNETİMLERİ GÜÇLENDİRECEK ÖNERİLER | Didim Özgürses
Bookmarks

Yerel Yönetimlerin pandemi sürecinde içine düştükleri sıkıntıları birçok kez dile getirdik. Belediyelerin sürüklendikleri çıkmaza dair hızlı bir düzenleme yapılmazsa, birçok belediyenin kısa süre içinde batacağını öngörmekteyiz. Amacımız burada karamsar bir tablo çizmek değil. İhtiyaç olan bir alanda ivedi bir şekilde düzenleme yapılması için hükümeti uyarmaktır. Taleplerimizin hiçbiri sadece muhalefet partilerinin yönettiği belediyelere yönelik değildir. Bu düzenlemeler her belediyenin ihtiyaç duyduğu, özellikle salgın döneminde iyiden iyiye hissettiği kronikleşmiş sorunlarına yöneliktir. Bu sorunların çözümüne yönelik hazırlamış olduğumuz 10 madde:
1- Belediyelerin sözleşmeden kaynaklanan ve bankalara kredi borçları ertelenmeli, belediyelerin kamuya ait borçlarının faizleri silinmelidir.
2- Vergi gelirlerindeki azalma nedeniyle, Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere aktarılan payın hesaplanmasında kullanılan oranlar güncellenmeli, bu oran büyükşehir belediyelerinde en az %10, diğer belediyelerde en az %6’ya yükseltilmelidir.
3- Belediyelere gelir getirici yatırım projelerinde borçlanma limiti arttırılmalıdır. Bu projelerde kamu bankaları belediyelere uzun vadeli ve piyasa oranlarından düşük kredi olanakları sağlamalıdır.
4- Temel belediye hizmetlerinin sürdürülebilmesi adına başta su ve kanalizasyon, alt yapı, yenilenebilir enerji, artma tesisi, katı atık bertaraf tesisi vb. alanlarda kullandırılmak üzere faizsiz kredi imkânı sağlanmalı veya hibe programları başlatılmalıdır
5- Belediye Kanununda ‘Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları’ başlığı altında sayılmış tüm kamu hizmetlerinde kullanılan personel, araç, gereç, teçhizat vb. konularında belediyelerin ödedikleri vergilere yeniden düzenleme yapılmalıdır.
6- Toplu taşımadaki zararın artması nedeniyle, toplu taşımada kullanılan araçların akaryakıtlarından tahsil edilen vergiler kaldırılmalıdır.
7- Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından belediyelere verilen yardım ödeneği kriterleri somut, net bir şekilde belirlenmeli; fon ulaşılabilir olmalı ve fon kullanımına dair her türlü bilginin kamuya açık olmalıdır.
8- Yurtiçi ve yurt dışı hibe programlarından belediyelerin daha rahat yararlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalı, vergi ve sigorta borçları istisna kapsamına alınmalıdır.
9- Oluşabilecek gıda krizine karşı ucuz ve güvenilir gıdaya rahat ulaşabilmek adına, belediyelerin tarımsal üretime katkıda bulunmasına yönelik çalışmaları desteklenmeli; bu alanda özel sektöre sağlanan teşvik ve muafiyetlerden belediyeler de yararlanmalıdır.
10- Artan işsizlik karşısında İŞKUR destekli toplum yararına proje gibi uygulamaları çoğaltarak, belediyelerin istihdam edebilirlik kapasitesi arttırılmalıdır.
Kira bedellerinin, faturaların ertelenmesi vb. nedenlerle öz gelirlerinde azalma yaşayan belediyeler merkezden aktarılan paylarda da yaşadıkları düşüş nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar çekmektedirler. Bu hususta belediye borçlarının ertelenmesi, kamuya ait borçlarının faizlerinin silinmesi önem arz etmektedir.
Vergi gelirlerinde yaşanan düşüş nedeniyle merkezden belediyelere aktarılan tutarlarda bir azalma yaşanmaktadır. Bu nedenle belediyelere aktarılan paylar hesaplanırken kullanılan oranlarda salgının ekonomideki etkileri düzelene kadar arttırılması gerekmektedir.
Belediyeye uzun vadede gelir getirici yatırım projelerinde kamu bankalarından belediyelere yeni kredi olanakları sağlanmalıdır. Maaş ödemesi gibi konularda sağlanan krediler belediyeleri daha fazla borçlandırmakta uzun vadede borç yükünü arttırmaktadır. Bu nedenle gelir getirici yatırımlara yönelik sağlanacak düşük faizli kredi imkanı daha verimli olacaktır. Bu tip krediler son dönemde farklı türlerde birçok kesim için yapılmıştır. Yerel Yönetimler de ekonominin içerisinde önemli bir unsurdur. Bu tip kredilerin belediyeler içinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Kamu hizmeti gören belediyelerin kar amacı güden serbest piyasada özel bir teşebbüs gibi vergilendirilmesi hizmet maliyetlerini ciddi oranda arttırmaktadır. Bu hususta kar için düzenlenmiş vergi oranlarının kamu hizmeti gören belediyeler için yeniden hesaplanması gerekmektedir.
Salgın döneminde toplu taşım kullanım oranın azalması ancak belediyelerin hizmetlerine aynı şekilde devam etmesi nedeniyle toplu ulaşımdaki zarar artmıştır. Belediye otobüsünün kullandığı akaryakıt Özel Tüketim Vergisinden ve Katma Değer Vergisinden muaf olmalıdır.
Tamamen Cumhurbaşkanının inisiyatifine bırakılan fondan ihtiyacı olan her belediyenin yararlanması için koşulların somut kriterlerin net olması gerekmektedir. AKP’nin yönetmediği belediye sınırlarında yaşayan vatandaşlarımız hükümete muhalif bir başkan seçmiş olmasından dolayı imkânlardan muaf bırakılmamalıdır.
İçinde bulunduğumuz dönemde belediyelerin yeni gelir kaynaklarına ulaşmasının önü açılmalıdır. Ekonomik zorluklar nedeniyle vergi borcu ve SGK primleri gibi kamu alacaklarını ödeyemeyen belediyelerin hibe programlarına başvuruların alınmaması gibi ön koşullar salgının ekonomi üzerindeki etkileri geçene kadar gevşetilmelidir.

Arşivler